header_image

Your search results

Kraanvogelweg 2 te Kampen

Makelaarskantoor Mulder ten Kate Vastgoed is door de RABO BANK aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het navolgende onroerend goed aan de onderstaand adres:

Object
Bedrijfscomplex aan Kraanvogelweg 2 te Kampen, bestaande uit een kantoorgedeelte van twee verdiepingen en twee bedrijfshallen. Het geheel staat op een perceel van 18.049 m², waarvan 10.250 m² is bebouwd.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 25 april 2019 vanaf 13.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van Notariskantoor CMS Derks Star Busmann, Parnassusweg 737 te Amsterdam.

Bezichtiging
Mogelijkheid tot bezichtiging van het object:
Maandag 8 april 2019 10.00-12.00 uur
Woensdag 24 april 2019 10.00-12.00 uur

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:

Mulder ten Kate Vastgoed CMS Derks Star Busmann
De heer D. Mulder ten Kate Mevrouw B. de Groot
Tel. 055-303 4000 Tel. 020-301 6280
office@muldertenkate.nl bianca.degroot@cms-dsb.com

Wijzigingen
Wijzigingen en/of aanvullingen worden op www.bog-auctions.com geplaatst.

Veilinggegevens
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 25 april 2019 vanaf 13.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van Notariskantoor CMS Derks Star Busmann, Parnassusweg 737 te Amsterdam.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com en op www.veilingnotaris.nl.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 10 april 2019 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht; CMS Derks Star Busmann, Parnassusweg 737, 1077 DG te Amsterdam.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com en op www.veilingnotaris.nl.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op vrijdag 3 mei 2019 om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com en op www.veilingnotaris.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Objectgegevens

Omschrijving
Bedrijfscomplex aan Kraanvogelweg 2 te Kampen, bestaande uit een kantoorgedeelte van twee verdiepingen en twee bedrijfshallen. Het geheel staat op een perceel van 18.049 m², waarvan 10.250 m² is bebouwd.

Oppervlakte
Het kantoorgedeelte met bedrijfskantine, showroom etc. 1.307 m²
De oudste bedrijfshal met een vrije hoogte van 3 meter 7.520 m²
De nieuwste bedrijfshal is met een vrije hoogte van 6,80 meter. 3.498 m²

Gemeentegrond
De naastgelegen gemeentegrond kan worden gekocht of gehuurd van de gemeente Kampen.
Bij koop moeten er verschillende erfdienstbaarheden en opstalrechten worden gevestigd ten behoeve van naastgelegen bedrijven, nutsvoorzieningen en het gemeentelijke riool.

Bij koop van het gehele perceel van 823 m2 is de prijs € 79.831,-
Huurprijs is € 3113,- per jaar

Bij interesse in koop of huur kunt u contact opnemen met Evelien Kamphuis en/of Peter van der Knijff van de gemeente Kampen. Mail: E.Kamphuis@kampen.nl

Het betreft perceel: kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummer 1281 (thans sectie I, nummer 1561). De actuele kaart van het betreffende perceel is (nog niet) beschikbaar. Mocht deze voor de veiling beschikbaar zijn dan wordt deze gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Bouwjaar
De oudste bedrijfshal is gebouwd in 1960, het kantoorgedeelte in 2000, in 2007 is een renovatie/ upgrading uitgevoerd en de nieuwe bedrijfshal is in 2009 gerealiseerd.

Locatie
Gelegen op bedrijventerrein Haatland aan de Noordzijde van de gemeente Kampen op goede stand. Met ongeveer 230 hectare is Bedrijventerrein Haatland het grootste bedrijventerrein van Kampen. Er zijn ongeveer 250 bedrijven gevestigd. Het grootste gedeelte van de bedrijven op dit terrein zijn gericht op industrie of handel. Door de recente revitalisering is Haatland een modern en veilig bedrijventerrein. Bedrijventerrein Haatland heeft een goede aansluiting met de N50 en overige uitvalswegen rondom Kampen.

Bereikbaarheid
Nabij de wegen N 50, N 307, N 765 en A 28.

Kadastrale gegevens
Gemeente Kampen, kadastrale nummers sectie I, nummers 1076 en 1280.

Bestemming
Bedrijventerrein.

Gebruiksmogelijkheden
Bedrijfsmatig en industrieel.

Voorzieningen
Centrale brandmeldinstallatie (BMI), inbraakbeveiliging (zowel binnen- als terreinbewaking) 5 overheaddeuren, krachtstroom, noodverlichting, cv ketels, heaters, terreinverlichting en schuifhek.

Vloerbelasting
Extra zware belasting in de nieuwe bedrijfshal. De overige vloerbelastingen zijn niet bekend, maar naar verwachting de gebruikelijke belasting.

Bijzonderheden
Door de situering van de opstallen op het kavel, alsmede de ligging van de kavels aan de Kraanvogelweg bestaat de mogelijkheid om het pand in tweeën te splitsen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal
bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het
verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Brochure download
Aanvaarding: in overleg
Bestemming: bedrijfsruimte
Bouwperiode: 1960-1970
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op