header_image

Your search results

Markt 42 te Winterswijk

Algemeen
Winkelruimte op begane grond gelegen in hartje Winterswijk. De begane grond is verhuurd aan Ter Stal Textiel B.V.

Oppervlakte BVO
Begane grond circa 287m²
(verdiepingen maken geen onderdeel uit van onderhavig aanbod)

Kadastrale gegevens
Gemeente Winterswijk, sectie L, nummer 4647 A1

Vraagprijs
€ 465.000 k.k.

Verhuurgegevens
Huurder : Ter Stal Textiel B.V.
Adres : Markt 42
Ingangsdatum : 01-04-2013
Exp. Datum : 31-03-2023

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht van het Object, waarin onder meer begrepen zijn de notariskosten, het kadastrale recht, de overdrachtsbelasting en eventuele verschuldigde B.T.W. zijn voor rekening van Koper. Iedere partij draagt de kosten van diens eigen adviseurs.

Baten en lasten
De huur en zakelijke lasten (ozb, waterschapslasten, precariorechten, rioolrecht, etc.) met betrekking tot het Object zullen over het lopende boekjaar 2018 op en per de Transportdatum worden verrekend.

Over- of ondermaat en Metrage
In de Koopovereenkomst zal worden opgenomen dat indien de vermelde grootte van het Object afwijkt, opgave en/of berekeningen conform NEN 2580, de verdere omschrijving van het Object niet juist is en/of er sprake is van grensoverschrijdende bebouwing, geen der partijen daar rechten aan kan ontlenen en zulks geen recht op verrekening geeft.

Opleveringsniveau
Het Object zal worden overgedragen in de huidige staat, “as is where is” zonder nadere garanties met betrekking tot de staat van de opstallen, de installaties, inbouw, bestemming of milieukundige toestand en dergelijke van het Object en met alle aan het Object verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

Beperking aansprakelijkheid Verkoper
Koper zal bij de eigendomsoverdracht van het Object deze staat en het al dan niet aanwezig zijn van verontreiniging in bodem en/of bodemwater en of opstallen, (ondergrondse) tanks, asbesthoudende stoffen) of andere voor het milieu en/of de volksgezondheid of anderszins gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan eveneens “as is where is” uitdrukkelijk aanvaarden, voor zijn rekening en risico nemen en zal Verkoper ter zake nimmer aansprakelijk houden, met vrijwaring voor aanspraken van derden.

Anti-speculatiebeding
In de Koopovereenkomst zal een disclaimer worden opgenomen, op grond waarvan jegens Koper een beperking van aansprakelijkheid van Verkoper en diens adviseurs is opgenomen ten aanzien van onder meer de informatieverstrekking door of namens Verkoper. Tevens zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper zijn beperkt tot een bedrag van maximaal 5% van de Koopprijs en zal de aansprakelijkheid van Verkoper in tijd zijn beperkt tot 1 jaar na de Transportdatum.

Koper staat er jegens Verkoper voor in (een gedeelte van) het Object niet binnen zes (6) maanden na de Transportdatum te vervreemden, één en ander op straffe van een boete van 10% van de Koopprijs, tenzij Verkoper aan Koper voorafgaande toestemming verleent voor een dergelijke vervreemding.

Bijzondere bepaling
Aan verkoper is niet bekend, dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het normale gebruik door de koper of die heeft geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Brochure download
Oppervlak: 287 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 1000
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 1
Welstandsklasse: B1
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: false
Bouwperiode: 1960-1970
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op