header_image

Your search results

Overlanderstraat 622 te PURMEREND

Verkocht

Object
Winkelruimte en bergingen

Ligging
Purmerend-Noord, winkelcentrum Gildeplein.

Oppervlakte
Winkelruimte ca. 381m²

Huurovereenkomsten
Zeeman Textielsupers B.V.
Expiratiedatum 31-5-2017
Verlengingsperiodes: telkenmale 5 jaar
Huidige huurprijs op jaarbasis: € 61.322,52

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan
gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3855/6409?utm_campaign=3855&utm_source=funda

Brochure download
Oppervlak: 381 m2
Aanvaarding: in overleg
Winkeloppervlak: 381 m²
Verkoopoppervlak: 381 m²
Frontbreedte: 10 meter
Bestemming: Winkelruimte
Verdiepingen: 1
Ligging: Winkelcentrum
Welstandsklasse: B2
Bijdrage Winkeliersvereniging: nee
Horeca Mogelijk: nee
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op