header_image

Your search results

Smeepoortstraat 42 te Harderwijk

verkocht onder voorbehoud

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD, DE KIJKDAG OP 16 JANUARI 2020 KOMT TE VERVALLEN

VEILING donderdag 23 januari 2020 vanaf 11.00 uur, aanvullende documenten over dit object kunt u vinden op de site BOG-Auctions.

OBJECT
Winkel-/woonobject gelegen aan Smeepoortstraat 42 te Harderwijk.

INLEIDING
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

VEILINGDATUM
Donderdag 23 januari 2020 vanaf 11:00 uur

ONDERHANDS BIEDEN
Het is mogelijk om t/m woensdag 8 januari 2020 23:59 uur een onderhands bod uit te brengen bij de notaris.

KIJKDAGEN
Dinsdag 7 januari 2020 10.00 – 11.00 uur
Donderdag 16 januari 2020 VERVALT
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD, DE KIJKDAG OP 16 JANUARI 2020 KOMT TE VERVALLEN

INZETPREMIE
Voor de inzetpremie verwijzen wij u naar de bijzondere veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de website van bog-auctions.

VEILINGINFORMATIE
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 23 januari 2020, vanaf 11.00 uur, online (bij inzet en afslag) via de website van bog-auctions, ten overstaan van Mr. I.M.B. Balvert, verbonden aan Notariskantoor CMS Derks Star Busmann N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de website van bog-auctions.

ONDERHANDSE BIEDINGEN
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 8 januari 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht Notariskantoor CMS Derks Star Busmann N.V., mr. I.M.B. Balvert, Atrium – Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam, of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op de website van bog-auctions. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

INZETPREMIE
Voor de inzetpremie verwijzen wij u naar de bijzondere veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de website van bog-auctions.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op de website van bog-auctions.

OVERDRACHTSBELASTING
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

OBJECTINFORMATIE

OBJECT
Horecaruimte op begane grond met bovenwoning, erf, (onder)grond en verder aanbehoren.

MILIEU
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte niets bekend is.

De locatie is gelegen in het historisch centrum van de gemeente Harderwijk. Dit betekent dat er vanwege eeuwenlange menselijke activiteiten een verhoogde kans op bodemverontreinigingen aanwezig is. Over het algemeen kunnen dat verhoogde concentraties aan verschillende zware metalen zijn (met name lood, nikkel en PAK).
Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

ASBEST
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

ONDERGRONDSE TANK
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

ENERGIELABEL
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

GEMEENTELIJK MONUMENT
Het object is aangemerkt als Gemeentelijk monument en beschermd stads- of dorpsgezicht.

HUURSITUATIE
Dit object is deels verhuurd. De begane grond staat thans leeg en het woongedeelte op de verdieping is verhuurd.

Huurgegevens woning:
Huurprijs, inclusief gas, water en elektra (gebruikersvergoeding) € 1.427,39

BIEDPROCES

REGISTREREN
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website van bog-auctions.

LEGALISEREN
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

INZETFASE
De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,–Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.

Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie. Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

AFSLAGFASE
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.
De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.
Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.
Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en de inzetpremie.

DISCLAIMER
Zie projectinformatie

Brochure download
Oppervlak: 10 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 500
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 1
Welstandsklasse: B1
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: true
Bouwperiode: 1906-1930
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op

Vergelijk aanbod

Vergelijkbaar aanbod

Verhuurd

Donkerstraat 50 te HARDERWIJK

191 m2
Algemeen Harderwijk is een aantrekkelijke woon-, werk- en ...
Algemeen Harderwijk is een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente en vervult een regiofunctie. De gemeente telt bijna 46.000 inwoners. Harderwijk ...