header_image

Your search results

Stationsstraat 251 te Apeldoorn

€ 18.000 per jaar

KOOP (Stationsstraat 251, 289, 289a, 291)
HUUR (Stationsstraat 251, 291)

Vier winkelpanden gelegen midden in het centrum van Apeldoorn, vlakbij het Marktplein en het stadhuis aan een drukke doorgaande weg. Uitstekend gelegen ten opzichte van het kernwinkelgebied en het NS station (400 meter). In de directe omgeving bevinden zich o.a. het Ondernemingshuis (Kamer van Koophandel), Veldkamp Meubelen, Slaapidee, MyCom en Restaurant Shabu Shabu.

De Stationsstraat kenmerkt zich door grote variëteit aan bedrijven zoals winkels, (zakelijke)dienstverlening en horeca.

STATIONSSTRAAT 251 (te huur)
Status: leegstand
Huurprijs: € 18.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW
Oppervlakte:
Kelder circa 58m²
Begane grond circa 143m²
TOTAAL circa 201m²
Frontbreedte: circa 9,5 meter
Kadastrale gegevens: Gemeente Apeldoorn, Sectie AA, nummer 1936 A21

STATIONSSTRAAT 289
Huurder: VOF Smart Fix
Huurprijs: € 13.000,-, te vermeerderen met BTW
Oppervlakte:
Begane grond circa 103m²
TOTAAL circa 103m²
Frontbreedte: circa 4,75 meter
Kadastrale gegevens: Gemeente Apeldoorn, Sectie AA, nummer 1936 A22

STATIONSSTRAAT 289a
Huurder: Avondwinkel Diouma
Huurprijs: € 13.000,-, te vermeerderen met BTW
Oppervlakte
Begane grond circa 103m²
TOTAAL circa 103m²
Frontbreedte: circa 4,75 meter
Kadastrale gegevens: Gemeente Apeldoorn, Sectie AA, nummer 1936 A22

STATIONSSTRAAT 291 (te huur)
Status: leegstand
Huurprijs: € 25.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW
Oppervlakte:
Begane grond circa 202m²
TOTAAL circa 202m²
Frontbreedte: circa 9,5 meter
Kadastrale gegevens Gemeente Apeldoorn, Sectie AA, nummer 1936 A23

KOOP
Koopprijs
Op aanvraag

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht van het Object, waarin onder meer begrepen zijn de notariskosten, het kadastrale recht, de overdrachtsbelasting en eventuele verschuldigde B.T.W. zijn voor rekening van Koper. Iedere partij draagt de kosten van diens eigen adviseurs.

Baten en lasten
De huur en zakelijke lasten (ozb, waterschapslasten, precariorechten, rioolrecht, etc.) met betrekking tot het Object zullen over het lopende boekjaar 2018 op en per de Transportdatum worden verrekend.

Over- of ondermaat en Metrage
In de Koopovereenkomst zal worden opgenomen dat indien de vermelde grootte van het Object afwijkt, opgave en/of berekeningen conform NEN 2580, de verdere omschrijving van het Object niet juist is en/of er sprake is van grensoverschrijdende bebouwing, geen der partijen daar rechten aan kan ontlenen en zulks geen recht op verrekening geeft.

Opleveringsniveau
Het Object zal worden overgedragen in de huidige staat, “as is where is” zonder nadere garanties met betrekking tot de staat van de opstallen, de installaties, inbouw, bestemming of milieukundige toestand en dergelijke van het Object en met alle aan het Object verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

Beperking aansprakelijkheid Verkoper
Koper zal bij de eigendomsoverdracht van het Object deze staat en het al dan niet aanwezig zijn van verontreiniging in bodem en/of bodemwater en of opstallen, (ondergrondse) tanks, asbesthoudende stoffen) of andere voor het milieu en/of de volksgezondheid of anderszins gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan eveneens “as is where is” uitdrukkelijk aanvaarden, voor zijn rekening en risico nemen en zal Verkoper ter zake nimmer aansprakelijk houden, met vrijwaring voor aanspraken van derden.

Antispeculatiebeding
In de Koopovereenkomst zal een disclaimer worden opgenomen, op grond waarvan jegens Koper een beperking van aansprakelijkheid van Verkoper en diens adviseurs is opgenomen ten aanzien van onder meer de informatieverstrekking door of namens Verkoper. Tevens zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper zijn beperkt tot een bedrag van maximaal 5% van de Koopprijs en zal de aansprakelijkheid van Verkoper in tijd zijn beperkt tot 1 jaar na de Transportdatum.

Koper staat er jegens Verkoper voor in (een gedeelte van) het Object niet binnen zes (6) maanden na de Transportdatum te vervreemden, één en ander op straffe van een boete van 10% van de Koopprijs, tenzij Verkoper aan Koper voorafgaande toestemming verleent voor een dergelijke vervreemding.

Bijzondere bepaling
Aan verkoper is niet bekend, dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het normale gebruik door de koper of die heeft geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

HUUR
Huurprijs Stationsstraat 251: € 18.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW
Huurprijs Stationsstraat 291: € 25.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven.

Betalingen
Per kwartaal vooruit te voldoen.

Huurtermijn
In overleg

Opzegtermijn
12 maanden

Casco
Verhuurd wordt uitsluitend het casco. Alle zaken die niet tot het casco behoren worden om niet aan huurder beschikbaar gesteld. Onderhoud en vervanging van zaken die niet tot het casco behoren zijn voor rekening van huurder. Opleveringsniveau bij einde huurtermijn is in principe casco, tenzij verhuurder anders bepaalt.

De winkels worden as is opgeleverd

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met service kosten en BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model voor winkelruimte zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met enkele aanpassingen door verhuurder.

Aanvaarding/oplevering
In overleg

Brochure download
Prijs: € 18,000 per jaar
Oppervlak: 609 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 2850
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 1
Welstandsklasse: B2
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: false
Bouwperiode: 1981-1990
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op

Vergelijk aanbod

Vergelijkbaar aanbod

Verkocht

Beekstraat 22 te Apeldoorn

412 m2
Algemene informatie De Apeldoornse binnenstad wordt al een ...
Algemene informatie De Apeldoornse binnenstad wordt al een aantal jaar stap voor stap opgeknapt en mooier gemaakt. Dit jaar is ...

Stationsstraat 134 te Apeldoorn

760 m2
Algemeen Het winkelpand ligt midden in het centrum ...
Algemeen Het winkelpand ligt midden in het centrum van Apeldoorn, schuin tegenover het Marktplein en het stadhuis aan een drukke ...
€ 60.000 per jaar

Korenstraat 7 te Apeldoorn

146 m2
Algemeen Karakteristiek pand met een fenomenaal breed front ...
Algemeen Karakteristiek pand met een fenomenaal breed front in de modestraat van Apeldoorn. De Korenstraat staat bekend om zijn ruime ...
€ 36.000 per jaar